Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Czego szukasz?


Regulamin portalu Multikultura.pl

  

Rozdział I - Definicje.

1. Pod terminem Portal MultiKultura rozumiemy stronę internetową www.multikultura.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu Multikultura.
3. Pełnoprawny Użytkownik to Użytkownik, który jest zarejestrowany w Portalu.
4. Informacja to każda informacja (tekstowa, graficzna) dodana przez Użytkownika do Portalu. 
5. Właścicielem Portalu Multikultura jest Agencja Wydarzeń Artystycznych Pro Cinema w Łodzi.
6. Redakcję Portalu tworzą administratorzy i redaktorzy zatrudnieni w Agencji Wydarzeń Artystycznych Pro Cinema w Łodzi.

 
Rozdział II - Zasady korzystania z Portalu Multikultura.

1. Korzystanie z Portalu Multikultura jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu.
2. Wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji. 
3. Użytkownik podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym powinien pilnować czystości języka polskiego. 
4. Użytkownik dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal w celach promocyjnych. 
5. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności: 
 

    a. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
    b. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
    c. obrażają osoby publiczne (art.23 Kodeksu cywilnego),
    d. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
    e. propagują alkohol (art.2  Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
    f. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
    g. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art.23 Kodeksu cywilnego),
    h. zawierają treści pornograficzne.

6. Dodając Informację Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Portalu Multikultura adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania tej Informacji.
7. Dodawane przez Użytkowników Informacje są moderowane przez Administratorów. 

 

Rozdział III - Rejestracja, Pełnoprawni Użytkownicy oraz rezygnacja z uczestnictwa.


1. Rejestracja w Portalu Multikultura jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik po Rejestracji nabywa uprawnień Pełnoprawnego Użytkownika – prawa do publikacji informacji tekstowych i graficznych na łamach portalu.
2. Możliwość dodawania Informacji do portalu mają tylko Pełnoprawni Użytkownicy.

3. Administrator ma prawo do odmowy rejestracji Pełnoprawnego Użytkownika bez podania przyczyny.

4. Każdy Pełnoprawny Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze statusu "Pełnoprawny". Przez rezygnację rozumiana jest utrata przywilejów Pełnoprawnego Użytkownika. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@multikultura.pl 
5. Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania Informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.
6. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od Portalu Multikultura na podane przez siebie adresy elektroniczne.

 

Rozdział IV - Redakcja Portalu.

1. Redakcja ma obowiązek:

a. dbać o dobry wizerunek Portalu Multikultura
b. moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
d. stale ulepszać funkcjonowanie Portalu Multikultura,
e. dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu


2. Redakcja ma prawo do:
a. edytowania Informacji zawartych w Portalu Multikultura

b. wglądu do danych znajdujących się w bazie Portalu 

c. usuwania Informacji dodanych przez Pełnoprawnych Użytkowników w przypadku, gdy są one niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem  (patrz: Rozdział II, pkt.11)

d. usuwania Informacji bez podania przyczyny.


3. Redakcja może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od powiadomienia Pełnoprawnego Użytkownika o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, wówczas Redakcja przyjmuje, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane.Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności:

a. zmianę przepisów prawnych,
b. utratę praw do domeny lub istotną awarię sprzętu. 

 

4. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu Multikultura
b. problemy w funkcjonowaniu Portalu Multikultura, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń, których Redakcja przy zachowaniu należytej staranności nie mogłaprzewidzieć, lub zapobiec, 
c. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu Multikultura przez Użytkowników; 
d. przerwy w świadczeniu Portalu Multikultura zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Redakcji
e. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji

 

5. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu Multikultura może podejmować tylko i wyłącznie Redakcja. 


Rozdział V - Ochrona danych osobowych.1. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Portalu Multukultura.
2. Redakcja dołoży wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w Portalu Multikultura.
3. Na wniosek osób trzecich, wobec których w Informacji doszło do naruszenia prawa, Portal Multikultura może udostępnić dane dotyczące Użytkownika, który dokonał niezgodnego z prawem dodania Informacji.


Rozdział VI - Ustalenia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2012r.
3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
4. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego