Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Czego szukasz?

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek istnieje od 1953, kiedy to grupa lalkarzy amatorów pod wodzą Piotra Sawickiego uzyskała subwencję państwową. Od tego czasu teatr – jako scena zawodowa – działa nieprzerwanie, przygotowując w każdym sezonie teatralnym 3-5 nowych premier, wykorzystujących rozmaite techniki lalkowe (kukła, pacynka, jawajka, marionetka, formy plastyczne i niekonwencjonalne), formy teatru wizualnego, teatru przedmiotu, teatru maski i teatru aktorskiego.a przestrzeni ostatnich 30 lat BTL był organizatorem wielu festiwali lalkowych, krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza festiwalu solistów lalkarzy i ogólnopolskich spotkań teatrów lalek.BTL powołał w 1974 studio aktorskie, które w rok później przekształciło się w zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej warszawskiej Akademii Teatralnej.Dziś BTL prowadzi działalność wyspecjalizowaną w trzech nurtach:przedstawienia dla dzieci – to sceniczne adaptacje znanych baśni i popularnej literatury dziecięcej, zwłaszcza utwory współczesne, realizowane w różnych konwencjach teatralnych i lalkowych; przedstawienia dla dorosłych – stała działalność lalkowa będąca ewenementem na szeroką skalę;przedstawienia poszukujące i eksperymentatorskie – projekty realizowane na scenie studyjnej, we współpracy z najmłodszym pokoleniem lalkarzy z kręgu Akademii Teatralnej w Białymstoku. Białostocki Teatr Lalek otwarty jest na współpracę międzynarodową, staże teatralne dla młodych artystów, projekty studyjne i spotkania warsztatowe.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Te­atr Fi­gur Kraków

Te­atr Fi­gur Kraków to nowocze­sny te­atr for­my, którego mi­sją jest kreowanie au­tor­skich spek­takli i wy­darzeń ar­ty­stycz­nych, po­szuki­wania nowych form wy­razu oraz od­naj­dywanie współcze­sno­ści w tra­dycyj­nych tech­nikach lal­ko­wych. Głów­ne for­my dzia­łal­no­ści TFK: pro­duk­cja, pre­zen­tacja i pro­mo­cja spek­takli te­atru for­my labo­rato­rium te­atru cie­ni, sz­tu­ka spo­łecz­na, cen­trum edu­ka­cji te­atral­nej. W ciągu 4 lat swojej dzia­łal­no­ści Te­atr Fi­gur Kraków przy­go­to­wał 9 pre­mier, wziął udział w 24 festiwalach te­atral­nych, w tym tak pre­stiżowych jak Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tu­ki Lal­kar­skiej (Biel­sko-Bia­ła 2010), Bo­ska Ko­media (Kraków 2009, 2010), Festiwal Win­ter AS­SITEJ (Seul 2010). Te­atr wie­lo­krot­nie wy­stępo­wał za gra­nicą, m.in w Al­bu­querque, Mo­skwie, Lip­sku, Waszyng­to­nie, Taj­pej.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr Lalki i Aktora PINOKIO w Łodzi

Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" w Łodzi działalność artystyczną rozpoczął w maju 1945 roku. 1 stycznia 1950 r. otrzymał status Teatru Państwowego. Zasięg oddziaływania teatru wykracza znacznie poza województwo łódzkie. W repertuarze utrzymywane są stale przedstawienia dla widzów w każdym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych. Kreatywność teatru wyraża się poprzez różnorodne formy teatralne i rozmaite konwencje, od teatru plastycznego, widowisk poetyckich po przedstawienia o charakterze zdecydowanie rozrywkowym. Podejmowane są szeroko rozumiane działania edukacyjne. TLiA "Pinokio" uczestniczy w festiwalach krajowych i zagranicznych. Ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia. Wielokrotnie z dużym powodzeniem występował za granicą, m.in. w Anglii, Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Turcji. Teatr mieści się w budynku wykorzystywanym po II wojnie światowej przez Naczelną Dyrekcję Widowisk Rozrywkowych (tzw. Teatr Colosseum), w 1950 r. adoptowanym dla potrzeb teatru. Teatr posiada 1 scenę ze 155 miejscami. Funkcję Dyrektora Naczelnego i Artystycznego pełni Konrad Dworakowski.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego