Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Czego szukasz?

POLECANA OFERTA

GDAŃSKI FESTIWAL TAŃCA

Gdański Festiwal Tańca to jeden z najważniejszych festiwali tańca współczesnego w Polsce i pierwszy w Trójmieście międzynarodowy festiwal na skalę europejską. Festiwal jest jednocześnie kontynuacją i poszerzeniem festiwalu Gdańska Korporacja Tańca, nawiązuje także do tradycji festiwali i zdarzeń promujących trójmiejskie środowisko taneczne takich jak: Bałtycki Uniwersytet Tańca, Dance EXplosions. IV Gdański Festiwal Tańca (2012) odbędzie się pod hasłem Asia + Europa. Pokażemy spektakle ostro-słodkie i z dużą ilością wyśmienitego, dobrze przyprawionego tańca. Obok artystów z Azji i Europy, w programie pojawią się premierowe spektakle trójmiejskich tancerzy. Pierwsze trzy dni festiwalu mają charakter zdecydowanie roboczy: to konkurs dla tancerzy Solo Dance Contest (wcześniej pod nazwą Baltic Movement Contest). Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawy Pina, prezentująca zdjęcia Marcina Wasyluka ze spektaklu Nefes w wykonaniu zespołu Piny Bausch we Wrocławiu w 2009, a także pokazy filmowe (między innymi poświęcony wielkiemu artyście i mistrzowi butoh - Kazuo Ohno Just Visiting This Planet w reżyserii Petera Sempela). Cykl warsztatów dla tancerzy oraz warsztaty otwarte dla wszystkich chętnych poprowadzą goście festiwalu.Jak co roku w trakcie festiwalu odbędzie się konferencja naukowa: Azja i Europa - międzykulturowe dialogi w teatrze i tańcu. Jej gośćmi będą między innymi: profesor Tadashi Uchino (wykładowca na Wydziale Interdyscyplinarnych badań Kulturoznawczych Uniwersytetu Tokio

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr Chorea

NOWA CHOREA polega na tym, że zachowując zasadę organicznej trójjedni śpiewu, słowa i ruchu, staramy się tworzyć nowe jakości w teatrze, włączając w naszą pracę współczesną literaturę i muzykę oraz ekstremalny ruch, wywodzący się z technik tańca i eksperymentów radykalnych nurtów współczesnego teatru, opartych na ostrym, brudnym i brutalnym ruchu, który zawsze polega na obniżeniu środka ciężkości i działaniu w bardzo rozpiętych skalach znaczeń w przestrzeni. Jednocześnie musi być w to wpisany dźwięk, rytm i głos, słowo mówione i pieśń. Używamy nie tylko melodii i śpiewu, ale wszystkich dźwięków organicznych, które człowiek nosi w sobie i potrafi z siebie wydobyć. Posługujemy się pełnymi tekstami, czasami tylko fragmentami zredukowanymi niekiedy do sylab i pojedynczych dźwięków. Ciało muzyczne, ciało w ruchu, tworzy szczególną intensywność obecności aktora – uwiarygodnia przekaz. NOWA CHOREA to próba poszukiwania innego sposobu komunikowania się, bardziej wymagającego wobec współczesnego aktora i widza. Dlatego że dotyka kluczowego problemu naszej kultury – a więc także sztuki i teatru – samoidentyfikacji, określenia kim się jest i w czym się jest.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr Szwalnia

CENTRUM KULTURY NIEZALEŻNEJ TEATR SZWALNIA TO TEATR, SALA KONCERTOWA, GALERIA SZTUKI, CZYTELNIA, SALA PRÓB MUZYCZNYCH I PRACOWNIA PLASTYCZNA OŚRODEK POWSTAŁ Z INICJATYWY MARCINA BRZOZOWSKIEGO I STOWARZYSZENIA TARGOWA 62, ZRZESZAJĄCEGO OD 2004 ROKU ABSOLWENTÓW I WYKŁADOWCÓW ŁÓDZKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ. STOWARZYSZENIE ZAŁOŻYLI MIĘDZY INNYMI: EWA MIROWSKA, WOJCIECH MALAJKAT I ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI. CENTRUM KULTURY NIEZALEŻNEJ TEATR SZWALNIA TO PRZESTRZEŃ OTWARTA DLA DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH. MIEJSCE POSZUKIWAŃ, WSPÓŁPRACY I SPOTKAŃ TWÓRCÓW TEATRU, FILMU, MUZYKI I SZTUK PLASTYCZNYCH. PROFESJONALISTÓW I AMATORÓW.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr MONTOWNIA

Teatr Montownia to jedna z pierwszych niezależnych grup teatralnych w Polsce. Założyli ją w 1996 r. trzej absolwenci ówczesnej warszawskiej PWST: Adam Krawczuk, Rafał Rutkowski i Maciej Wierzbicki. Później dołączył do nich Marcin Perchuć, również absolwent PWST. Krytycy zgodnie twierdzą, że Montownia jest jedną z ważniejszych grup, jakie pojawiły się na polskim rynku teatralnym. Montownia konsekwentnie definiuje własny model teatru – niezależnego, wolnego od biurokracji, otwartego na nietuzinkowe pomysły i gotowego wspierać innych twórców. Montownia jest teatrem, który nie posiada własnej sceny, obecnie gra gościnnie m.in. w Och-teatrze, Teatrze Polonia oraz w Studio Buffo.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Trupa Czango

Trupa Czango to niezależna formacja teatralna, założona przez Monikę Dąbrowską i Zbigniewa Kowalskiego, która zapoczątkowała swoją działalność we wrześniu 2009 roku podczas pracy nad spektaklem “Z diariusza prywatnego” na podstawie wybranych utworów Witolda Gombrowicza. Trupa Czango zrealizowała w Warszawie trzy premiery oraz serie pokazów spektakli: „Z diariusza prywatnego” – premiera w październiku 2009, „Bóg Fejs” – premiera w czerwcu 2010 oraz monodram „Olga. Eine charmante Frau” – premiera w listopadzie 2010. Swoją pracą staramy się stawiać pytania dotyczące istoty człowieczeństwa. Idąc za myślą Gombrowicza, chcemy ukazywać „człowieka wobec człowieka”, konfrontując jego prywatność z tym, co powszechne i określone formą. Trupa Czango jest częścią nurtu teatru, który łączy zdobycze artystycznego teatru offowego z profesjonalizmem teatru zawodowego.Trupa Czango skupia artystów różnych dziedzin: muzyków, artystów multimedialnych, aktorów. Przy tworzeniu spektakli Trupy Czango brali udział m.in.: Monika Dąbrowska, Marcin Dymiter, Ludomir i Magdalena Franczak, Zbigniew Kowalski, Dana Łukasińska, Stanisław Miedziewski, Daniel Moński, Kamila Papaj, Patrycja Petryk, Monika Sadkowska, Łukasz Wójcicki.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Teatr Malabar Hotel

Teatr Malabar Hotel został powołany do życia we wrześniu 2009. Wyłonił się z niezależnej grupy teatralnej Kompania Doomsday, stąd rozpoczął swoją działalność z trzema spektaklami repertuarowymi: "Baldandersem", "Kąsaniem" oraz "Skrawkami". Nazwa teatru została zaczerpnięta z twórczości Witkacego. Malabar Hotel to teatr, w którego centrum zainteresowań znajduje się forma. Zarówno ta rozumiana po Witkacowsku jak i związana z teatrem plastycznym i lalkowym. Wokół tego centrum krążą inne elementy teatralne, co wiąże się z ciągłym rozwojem warsztatu aktorskiego zespołu. Malabar Hotel kontynuuje autorski nurt spektakli Marcinów Bartnikowskiego i Bikowskiego, zapraszając także do współpracy innych reżyserów i scenografów. Teatr w ostatnich sezonach dał trzy premiery. Spektakl "Alicja?" wg tekstu Bartnikowskiego (w reż. Bikowskiego) został zaprezentowany w listopadzie 2009, "Matka" Witkacego w reżyserii niemieckiego twórcy Hendrika Mannesa w październiku 2010, "Głośniej!" w reżyserii Michaela Vogla w lutym 2012. Teatr ma na swoim koncie ponad 30 nagród i wyróżnień (przyznanych w Polsce i za granicą) za spektakle, role, kompozycję muzyki i scenografię. Przedstawienia twórców Teatru Malabar Hotel prezentowane były na ponad 90 Festiwalach teatralnych na czterech kontynentach. Malabar to abstrakcyjna przestrzeń, gdzie nikt z nas nie dotarł. To mieszanka tęsknoty za nieznanym, Witkacowskiego absurdu i naszych niedojrzałych marzeń teatralnych, które, mamy nadzieję, będą dorastać.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Te­atr Fi­gur Kraków

Te­atr Fi­gur Kraków to nowocze­sny te­atr for­my, którego mi­sją jest kreowanie au­tor­skich spek­takli i wy­darzeń ar­ty­stycz­nych, po­szuki­wania nowych form wy­razu oraz od­naj­dywanie współcze­sno­ści w tra­dycyj­nych tech­nikach lal­ko­wych. Głów­ne for­my dzia­łal­no­ści TFK: pro­duk­cja, pre­zen­tacja i pro­mo­cja spek­takli te­atru for­my labo­rato­rium te­atru cie­ni, sz­tu­ka spo­łecz­na, cen­trum edu­ka­cji te­atral­nej. W ciągu 4 lat swojej dzia­łal­no­ści Te­atr Fi­gur Kraków przy­go­to­wał 9 pre­mier, wziął udział w 24 festiwalach te­atral­nych, w tym tak pre­stiżowych jak Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tu­ki Lal­kar­skiej (Biel­sko-Bia­ła 2010), Bo­ska Ko­media (Kraków 2009, 2010), Festiwal Win­ter AS­SITEJ (Seul 2010). Te­atr wie­lo­krot­nie wy­stępo­wał za gra­nicą, m.in w Al­bu­querque, Mo­skwie, Lip­sku, Waszyng­to­nie, Taj­pej.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego