Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Czego szukasz?

POLECANA OFERTA

GDAŃSKI FESTIWAL TAŃCA

Gdański Festiwal Tańca to jeden z najważniejszych festiwali tańca współczesnego w Polsce i pierwszy w Trójmieście międzynarodowy festiwal na skalę europejską. Festiwal jest jednocześnie kontynuacją i poszerzeniem festiwalu Gdańska Korporacja Tańca, nawiązuje także do tradycji festiwali i zdarzeń promujących trójmiejskie środowisko taneczne takich jak: Bałtycki Uniwersytet Tańca, Dance EXplosions. IV Gdański Festiwal Tańca (2012) odbędzie się pod hasłem Asia + Europa. Pokażemy spektakle ostro-słodkie i z dużą ilością wyśmienitego, dobrze przyprawionego tańca. Obok artystów z Azji i Europy, w programie pojawią się premierowe spektakle trójmiejskich tancerzy. Pierwsze trzy dni festiwalu mają charakter zdecydowanie roboczy: to konkurs dla tancerzy Solo Dance Contest (wcześniej pod nazwą Baltic Movement Contest). Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawy Pina, prezentująca zdjęcia Marcina Wasyluka ze spektaklu Nefes w wykonaniu zespołu Piny Bausch we Wrocławiu w 2009, a także pokazy filmowe (między innymi poświęcony wielkiemu artyście i mistrzowi butoh - Kazuo Ohno Just Visiting This Planet w reżyserii Petera Sempela). Cykl warsztatów dla tancerzy oraz warsztaty otwarte dla wszystkich chętnych poprowadzą goście festiwalu.Jak co roku w trakcie festiwalu odbędzie się konferencja naukowa: Azja i Europa - międzykulturowe dialogi w teatrze i tańcu. Jej gośćmi będą między innymi: profesor Tadashi Uchino (wykładowca na Wydziale Interdyscyplinarnych badań Kulturoznawczych Uniwersytetu Tokio

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Te­atr Fi­gur Kraków

Te­atr Fi­gur Kraków to nowocze­sny te­atr for­my, którego mi­sją jest kreowanie au­tor­skich spek­takli i wy­darzeń ar­ty­stycz­nych, po­szuki­wania nowych form wy­razu oraz od­naj­dywanie współcze­sno­ści w tra­dycyj­nych tech­nikach lal­ko­wych. Głów­ne for­my dzia­łal­no­ści TFK: pro­duk­cja, pre­zen­tacja i pro­mo­cja spek­takli te­atru for­my labo­rato­rium te­atru cie­ni, sz­tu­ka spo­łecz­na, cen­trum edu­ka­cji te­atral­nej. W ciągu 4 lat swojej dzia­łal­no­ści Te­atr Fi­gur Kraków przy­go­to­wał 9 pre­mier, wziął udział w 24 festiwalach te­atral­nych, w tym tak pre­stiżowych jak Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tu­ki Lal­kar­skiej (Biel­sko-Bia­ła 2010), Bo­ska Ko­media (Kraków 2009, 2010), Festiwal Win­ter AS­SITEJ (Seul 2010). Te­atr wie­lo­krot­nie wy­stępo­wał za gra­nicą, m.in w Al­bu­querque, Mo­skwie, Lip­sku, Waszyng­to­nie, Taj­pej.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra

KLAMRA jest festiwalem teatralnym prezentującym najnowsze i najciekawsze spektakle przygotowane przez najlepsze polskie teatry niezależne. Celem festiwalu jest również pokazanie jak najszerszego spektrum krajowej sceny alternatywnej. Stąd obecność na festiwalu teatrów posługujących się różnorodnym językiem i środkami wyrazu, operujących rozmaitą poetyką i klimatem spektakli. Na KLAMRZE można zobaczyć więc teatry tańca i lalek, przedstawienia tworzone na podstawie wielkich tekstów literatury światowej, spektakle, w których wykorzystywana jest technika multimedialna, monodramy i performance.Tradycją KLAMRY są odbywające się po spektaklach spotkania i dyskusje z ich twórcami i wykonawcami. Spotkania te są bardzo ważnym elementem festiwalu. Dają możliwość bezpośredniej konfrontacji na płaszczyźnie twórca – odbiorca i mają czasem burzliwy przebieg, szczególnie w przypadkach kiedy przedstawienia wzbudzają silne emocje publiczności. Spotkania stanowią doskonałą okazję do poznania intencji twórców, którzy z kolei mogą dowiedzieć się, jak ich spektakle odbierają i interpretują widzowie. Program festiwalu uzupełnia również cały szereg imprez towarzyszących – spotkań, prezentacji filmowych, koncertów, wystaw fotograficznych, a nawet warsztatów teatralnych. Od kilku lat ukazuje się również prowadzona przez Studenckie Koło Teatrologiczne UMK codzienna gazeta festiwalowa, zawierająca aktualności, recenzje i bieżące komentarze.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Back to the Beckett Text. Beckett na plaży

Głównym zamierzeniem festiwalu poświęconego irlandzkiemu nobliście jest omówienie rozmaitych kontekstów jego twórczości. Festiwal ten to połączenie ściśle akademickiego międzynarodowego seminarium naukowego (udział w nim wzięli specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Kanady, Japonii, Izraela, Jordanii oraz Brazylii i Argentyny) z bardziej otwartą formułą pokazów, warsztatów i wykładów dla szerszej publiczności, przede wszystkim dla artystów, doktorantów i studentów z różnych ośrodków w Polsce (Gdańska, Krakowa, Warszawy, Łodzi, Elbląga, Poznania, Olsztyna i Płocka). Do udziału w imprezach zapraszaliśmy zresztą wszystkich chętnych – również licealistów, którym proponujemy specjalny program. Naszym celem jest połączenie starań akademickich i artystycznych w propagowaniu kultury i sztuki, a także wprowadzenie twórczości Samuela Becketta w dwudziesty pierwszy wiek.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Scena Prapremier InVitro

Scena Prapremier InVitro tworzy alternatywną propozycję o trwałym charakterze repertuarowym, skierowaną szczególnie do osób młodych, poszukujących własnej drogi. Ideą Sceny Prapremier, zgodnie z definicją in vitro (łac. w szkle), jest funkcjonowanie poza organizmem teatru instytucjonalnego, a więc „praca z żywymi komórkami wyizolowanymi z organizmu macierzystego”. Scena Prapremier InVitro działa w Lublinie od grudnia 2007 przy Centrum Kultury w Lublinie. InVitro zaprasza do współpracy najciekawszych reżyserów młodego pokolenia, a także międzynarodowej sławy reżyserów, dramaturgów i aktorów, którzy zmierzą się z nieprezentowanymi wcześniej w Polsce tekstami. Jest to absolutnie nowatorski i niespotykany dotąd projekt, mający na celu stworzenie, wraz z artystami z całej Polski, siatki współpracujących ze sobą scen wymieniających się repertuarem.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Maciej Zakrzewski

Aktor, animator, instruktor, fotograf, muzyk. Prowadził warsztaty teatralne m. in. dla Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego w Warszawie i w Collegium Maius w Poznaniu. Przez kilka lat pracował w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. Uczestnik i współorganizator wielu projektów artystycznych i teatralnych, realizowanych w ramach linii promotorskiej Instytutu Grotowskiego. Od 2007 roku zaangażowany w międzynarodowy projekt badawczy Regula Contra Regulam prowadzony przez Raula Iaizę we współpracy z Instytutem J.Grotowskiego. Obecnie występuje w Teatrze Rosa. Zakres zajęć: trening fizyczny, podstawy akrobatyki, ćwiczenia partnerskie, praca z rytmem, zadania aktorskie, improwizacja.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska

Trupa Czango

Trupa Czango to niezależna formacja teatralna, założona przez Monikę Dąbrowską i Zbigniewa Kowalskiego, która zapoczątkowała swoją działalność we wrześniu 2009 roku podczas pracy nad spektaklem “Z diariusza prywatnego” na podstawie wybranych utworów Witolda Gombrowicza. Trupa Czango zrealizowała w Warszawie trzy premiery oraz serie pokazów spektakli: „Z diariusza prywatnego” – premiera w październiku 2009, „Bóg Fejs” – premiera w czerwcu 2010 oraz monodram „Olga. Eine charmante Frau” – premiera w listopadzie 2010. Swoją pracą staramy się stawiać pytania dotyczące istoty człowieczeństwa. Idąc za myślą Gombrowicza, chcemy ukazywać „człowieka wobec człowieka”, konfrontując jego prywatność z tym, co powszechne i określone formą. Trupa Czango jest częścią nurtu teatru, który łączy zdobycze artystycznego teatru offowego z profesjonalizmem teatru zawodowego.Trupa Czango skupia artystów różnych dziedzin: muzyków, artystów multimedialnych, aktorów. Przy tworzeniu spektakli Trupy Czango brali udział m.in.: Monika Dąbrowska, Marcin Dymiter, Ludomir i Magdalena Franczak, Zbigniew Kowalski, Dana Łukasińska, Stanisław Miedziewski, Daniel Moński, Kamila Papaj, Patrycja Petryk, Monika Sadkowska, Łukasz Wójcicki.

Cena od: 0 pln do: bez ograniczenia pln
Obszar działalności: Cała Polska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego